ការកសាងថាមពលសហគមន៍នៅឡុងប៊ិច

Resident power is a key driver of change, but did involvement in Building Healthy Communities, Long Beach (BHCLB) contribute to leadership development? To answer this question, the Center for Health Equity Research at California State University, Long Beach developed the Resident Power Survey in collaboration with BHCLB staff and partners as part of the evaluation of the initiative. See the survey!

Resident power is a key driver of change.

Click a case study to read more about our past work in the following “Power Building in Long Beach – Building Healthy Communities Long Beach Case Study” publications.

Recommended Stories

Letter to Ethics Commission re: Lobbying Ordinance

Recommended Stories Letter to Ethics Commission re: Lobbying Ordinance Recommended …

អាន​បន្ថែម
RAD AF Podcast អបអរស្ត្រីរ៉ាឌីកាល់នៅឡុងប៊ិច

Long Beach Forward is excited to announce the launch of …

អាន​បន្ថែម
ថវិកាប្រជាជន ឡុងប៊ិច បង្កើតរឿង

ស្វែងយល់អំពីក្រុមការងារតស៊ូមតិផ្នែកថវិការបស់ទីក្រុងឡុងប៊ិច និងរឿងរ៉ាវនៃការបង្កើតថវិការបស់ប្រជាជននៅឡុងប៊ិចនៅក្នុងវីដេអូនេះដែលបានបោះពុម្ពផ្សាយក្នុងឆ្នាំ 2021។

អាន​បន្ថែម