ថវិកាប្រជាជន ឡុងប៊ិច បង្កើតរឿង

Learn about Long Beach’s Budget Advocacy Work Group and the People’s Budget Long Beach founding story. It’s never too late to demand the #PeoplesBudget. #PeoplesBudgetLB #PeoplePowerLB

The People's Budget Long Beach

Recommended Stories

BSCLB network seeks Community Change Fund proposals (Press Release)

PARENTS AND CAREGIVERS OF PRESCHOOL AGE CHILDREN WILL VOTE TO …

អាន​បន្ថែម
Letter to Ethics Commission re: Lobbying Ordinance

Recommended Stories Letter to Ethics Commission re: Lobbying Ordinance Recommended …

អាន​បន្ថែម
ការកសាងថាមពលសហគមន៍នៅឡុងប៊ិច

ការកសាងថាមពលសហគមន៍នៅឡុងប៊ិច ករណីសិក្សា និងរឿងរ៉ាវពី ការកសាងសហគមន៍សុខភាព៖ គំនិតផ្តួចផ្តើមឡុងប៊ិច។

អាន​បន្ថែម