ស្វែងរក
កំពុងផ្ទុក ព្រឹត្តិការណ៍

« ព្រឹត្តិការណ៍ ទាំងអស់។

  • ព្រឹត្តិការណ៍ នេះបានកន្លងផុតទៅហើយ។
ស៊េរីព្រឹត្តិការណ៍ ស៊េរីព្រឹត្តិការណ៍៖ កិច្ចប្រជុំភាពជាដៃគូសហគមន៍ BSCLB

កិច្ចប្រជុំភាពជាដៃគូសហគមន៍ BSCLB

ខែ​កក្កដា 27, 2023 ម៉ោង 4:30 ល្ងាច - 7:00 យប់

មើលព័ត៌មានប្រជុំ និងប្រតិទិន។

ចូលរួមកិច្ចប្រជុំភាពជាដៃគូ Best Start Central Long Beach ដើម្បីពិភាក្សាអំពីរបៀបដែលយើងអាចគាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមក និងកសាងគ្រួសារឱ្យកាន់តែរឹងមាំ។ ស្វែងយល់អំពីគម្រោងសហគមន៍ និងធនធាន។

¡Únase a nosotros en la reunión de asociación comunitaria Best Start Central Long Beach para discutir cómo podemos apoyarnos unos a otros y construir familias más fuertes!

សូមរួសរាន់ឡើងក្នុងក្នុុងក្នុុងកិច្ចជុំក្នងជាដៃ គូ Best Start Central Long Beach ដើមបីពិម្បី ជំរាបសួរបងប្អូនពីរបៀបាស្មលយើង គាំទ្រទាំងអស់គ្នា វិបុលភាព មកកាន់ទីប្រឹក្សាគ្រួ សាគ្រួ អោយកាន់តែរឹងរូស !

 

4:30pm អាហារពេលល្ងាច និងការចុះឈ្មោះ / ការចុះឈ្មោះ និងការចុះឈ្មោះ

5:00pm - 7:00pm ប្រជុំ / រីយូនីន

 

មានពិសពុលពេលល្ងាច និងធ្វើឈ្មោះនៅវេលឡាម៉ោង 4:30 ល្ងាច។

ប្រយោគចាប់ផ្ទម 5:00 យប់ - 7:00 យប់។

 

RSVP ទៅ Lidia / Confirmar asistencia ជាមួយ Lidia 

ដើម្បីធ្វើម្បីធ្វើការចុះឈ្មោះបន្ត សូម​ទំនាក់ទំនង​ទៅ​កាន់​ឈ្មោះ លីឌា ពីឡែល មាន​ទំនាក់ទំនង​ខាង​ក្រោម៖

562-294-6014

lidia@lbforward.org 

ព័ត៌មានលម្អិត

កាលបរិច្ឆេទ៖
ខែ​កក្កដា 27, 2023
ពេលវេលា៖
4:30 ល្ងាច - 7:00 ល្ងាច
ស៊េរី៖
ប្រភេទ ព្រឹត្តិការណ៍:
គេហទំព័រ៖
www.lbforward.org/beststart

អ្នករៀបចំ

BSCLB
ទូរស័ព្ទ
562-436-4800
អ៊ីមែល
nubia@lbforward.org
មើលគេហទំព័រ អ្នករៀបចំ

ទីកន្លែង

ក្រុមជំនុំទីមួយ
241 E. Cedar Ave.
ឡុងប៊ិច, CA 90802 សហរដ្ឋអាមេរិក
+ ផែនទី Google