ស្វែងរក

រដ្ឋប្រជាជននៃទីក្រុង 2022

រដ្ឋប្រជាជននៃទីក្រុងឆ្នាំ 2022 El Estado del Pueblo ឆ្នាំ 2022 ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី 28 ខែមេសា ឆ្នាំ 2020 ម៉ោង 28:30 ល្ងាច នៅលើ Zoom (ភាសាអង់គ្លេស និងអេស្ប៉ាញ/Espanol): ចុះឈ្មោះនៅលើ Zoom សម្រាប់រដ្ឋប្រជាជននៃទីក្រុង! bit.ly/peoplepowerlb ឬមើលការផ្សាយបន្តផ្ទាល់តាមអ៊ីនធឺណិត៖ - www.facebook.com/movelbforward - www.twitter.com/movelbforward - YouTube នៅ www.lbforward.org/youtube

ឥតគិតថ្លៃ